Terms & Conditions

Terms and conditions
Go Adventure Ltd. terms and conditions. Go Adventure acting as the Agency, shall guarantee the execution of the travel program. The Client is obligated to provide any information which is required for the reservation process. These terms & conditions apply to all the tours offered on this website.

Reservation and payment
By making an ONLINE reservation/booking via the Agency web page booking system, you are expected to pay the full amount at once for all the products. Once you go to checkout and click pay now, you will get a confirmation email, with trip details and your ticket.

The payment via Agency ONLINE reservation/booking system is done only with Credit Card, if you desire to pay by Bank transfer, please contact us directly.

Read more: Payment options

Pricing and content
The agency reserves the right to make modifications to the prices made public in case of drastic changes in transport prices and other services. The prices of our tour are listed in HRK – which is the official Croatian currency. However, while booking you can chose whether to pay in EURO or HRK. The system will show you both of the prices.

Cancellation of travel
ALL cancellations must be in writing – by e-mail.

If the Client should cancel or abort the booked tour, all Client’s cancellations must be in writing. By e-mail. The written cancellation date shall be the basis for the compensation of cancellation costs. As per conditions set below (percentage of total arrangement price):

 • 8 or more days prior to arrival: 0%
 • 2-7 days prior to arrival: 50%
 • 1 day prior to arrival or no show: 100%
  Failing to make appearance and travel without prior cancellation shall entitle the Agency to withhold 100% of the payment made regardless of the reason for cancellation.

Agency cancellation policy
Our tours itineraries are subject to change depending on group abilities and preferences but also weather conditions, water levels, other acts of God, special events of interest and similar. For Client’s safety and comfort reasons, the Agency reserves the right to alternate program without prior notice. In case of major changes or cancellations of a specific program booked by the Client, the Agency will advise the Client as soon as possible and provide the following options:
a) Client  may accept a new departure date or destination
b) Client  may accept a replacement package/excursion of equivalent or closely similar itinerary
c) Client  may cancel his/her booking altogether and receive a full refund of the money paid

It is your duty to inform us about your decision within 7 days of the offer. If the Client doesn`t do that, the Agency will book a replacement tour.

Extreme weather conditions
We reschedule the activity in case of extreme weather conditions, extraordinary circumstances, which could not have been foreseen or avoided, or have occurred immediately. The activity is than rescheduled for a day or two – prior or after the date booked. If the change is not possible, the payments will be refunded in full amount.

Insurance
All Go Adventure Ltd. tours include insurance policy made by Allianz insurance company.
Read more: Insurance policy

Liability insurance
According to the Tourism Services Act, the Agency shall have a signed agreement with the insurer. Against liability for damage caused to the Client by failing to meet obligations relating to the package tour. 

Personal information security
During the booking process all our guests are asked for some personal information – which is never shared with a third party and is used only by the Go Adventure marketing department.
Read more: Privacy policy

Complaints and refund claims
Please contact your tour leader/guide or representative immediately if the tour services are incomplete or executed below standard. We will considered the refund claims as invalid unless the Agency was notified on time. Please send all refund claims to the Agency in written within 7 days of the completion of the trip.

The Client is entitled to compensation in the amount of real value of services that have not been provided. All and any possible disputes shall be settled at a Split based court

Court jurisdiction
You have the right to judicial arbitration. The Client and the Agency will aim to settle possible law suits. Agreements not reached, become subject of the Split Court jurisdiction – nder the authority of the laws of the Republic of Croatia.

 

 

 

 

Uvjeti i odredbe

Go Adventure d.o.o. uvjeti i odredbe. Go Adventure , djelujući kao turistička agencija, jamči izvršenje putnog programa. Klijent je dužan pružiti sve informacije potrebne za obavljanje procesa rezervacije. Ovi se uvjeti odnose na sve izlete koje se nude na ovoj web stranici.

Rezervacija i plaćanje

Rezervirajući ONLINE putem web stranice agencije, od vas se očekuje da ćete platiti cijeli iznos, odjednom, za sve rezervirane izlete. Nakon što odete na naplatu i kliknete „plati sad“, dobit ćete poruku e-pošte s potvrdom o lupnji izleta i vašom kartom.

Plaćanje putem ONLINE booking sistema agencije vrši se samo kreditnom karticom, ukoliko želite platiti bankovnom doznakom, kontaktirajte nas izravno.

Pročitajte više: Opcije plaćanja

Cijene i sadržaj

Agencija zadržava pravo izmjene objavljenih cijena u slučaju drastičnih promjena u cijenama tranporta i ostalim uslugama. Cijene naših izleta navedene su u kunama – što je službena hrvatska valuta. Međutim, tijekom rezervacije možete odabrati hoćete li platiti u eurima ili kunama. Sustav će vam pokazati obje cijene.

Otkazivanje putovanja

Sva otkazivanja moraju biti u pisnom obliku – putem e-pošte. Ako Klijent treba otkazati ili prekinuti rezervirani izlet, sva otkazivanja Naručitelja moraju biti u pisanom obliku. Putem e-pošte. Pismeni otkazni rok bit će osnova za naknadu troškova otkazivanja. Prema sljedećim uvjetima (postotak ukupne cijene aranžmana):

 • 8 ili više dana prije dolaska: 0%
 • 2-7 dana prije dolaska: 50%
 • 1 dan prije dolaska ili ne dolazak: 100%
  Ako se Klijent ne pojavi na izletu bez prethodnog otkazivanja, agencija može zadržati iznos uplate u cijelosti bez obzira na razlog otkazivanja.

Politika otkazivanja agencije

Itinerar naših izleta podložan je promjenama ovisno o sposobnostima i sklonostima grupe, ali i vremenskim uvjetima, razinama vode, ostalim Božjim djelima, posebnim događajima od interesa i slično. Zbog sigurnosti i udobnosti Klijenta, agencija zadržava pravo izmjene programa bez prethodne obavijesti. U slučaju većih promjena ili otkazivanja određenog programa koji je naručitelj rezervirao, agencija će što je prije moguće obavijestiti Naručitelja i dati sljedeće mogućnosti:

 1. Klijent može prihvatiti novi datum odlaska ili odredište
 2. Klijent može prihvatiti zamjenski paket / izlet ekvivalentnog ili sličnog itinerera
 3. Klijent može otkazati rezervaciju i dobiti puni povrat uplaćenog novca

Vaša je dužnost obavijestiti nas o svojoj odluci u roku od 7 dana od ponude. Ako Klijent to ne učini, agencija će rezervirati zamjensku turneju.

Ekstremni vremenski uvjeti

Odgađamo aktivnost u slučaju ekstremnih vremenskih uvjeta, izvanrednih okolnosti, koje nisu mogle biti predviđene ili izbjegnute, ili su se odmah dogodile. Aktivnost je odgođena za dan ili dva – prije ili poslije zakazanog datuma. Ako promjena nije moguća, uplate će biti vraćene u punom iznosu.

Osiguranje

Sve Go Adventure d.o.o. izleti uključuju osiguranje od strane Allianz osiguravajućeg društva.

Pročitajte više: Polica osiguranja

Osiguranje od odgovornosti

Prema Zakonu o turističkim uslugama, Agencija je sklopila ugovor s osiguravateljem. Protiv odgovornosti za štetu nanesenu Klijentu, ako ne ispunjava obveze vezane uz paket aranžmana.

Sigurnost osobnih podataka

Tijekom procesa rezervacije, svakog gosta se traže neke osobne informacije – koje se nikada ne dijele s trećom stranom, a koristi ih samo odjel marketinga Go Adventure.

Pročitajte više: Pravila o privatnosti

Pritužbe i zahtjevi za povrat sredstava

Molimo kontaktirajte voditelja izleta / vodiča ili predstavnika odmah, ako su turističke usluge nepotpune ili izvršene ispod standarda. Zahtjevi za povrat novca smatrat će se nevažećima, osim ako agencija nije pravodobno obaviještena. Molimo da sve zahtjeve za povrat sredstava napišete u pisanom obliku u roku od 7 dana od završetka putovanja.

Klijent ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti usluga koje nisu zadovoljene. Svi i eventualni sporovi rješavaju se na sudu u Splitu.

Sudska nadležnost

Imate pravo na sudsku arbitražu. Klijent i agencija nastojat će riješiti potencijalne tužbe. Sporazumi koji nisu postignuti, postaju predmetom nadležnosti splitskog suda – u skladu s nadležnostima zakona Republike Hrvatske.

Marulićeva 4, Split +385 91 4500 400 info@goadventure.hr